Lettera U

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lemma italianoLemma in sardoFrase esempio
uadilettu
ubbiacascabellu
umbras
ubbidienteubbidiente
ubbidienzaubbidienzia
ubbidireubbidire
ubbiosaumbrosa
ubbiosotimorosu
umbrosu
ubbriacaimbriaca
ubbriacoimbriacu
ubereuberu
uberomurru ruju
ubertàabbundanzia
fertilidade
ubertosaabbundante
ubertosoabbundante
fertile
ubiube
ubicarecollocare
dispònnere
pònnere
ubicataposta
ubicatocollocau
dispostu
postu
ubicazionecollocassione
postura
ubiquitàpresenzia in tottube
ubriacacotta
imbriaca
ubriacamentoimbriacadura
imbriachera
ubriacareimbriacare
ubriacarsis'imbriacare
si cochere
ubriacatoimbriacau
ubriacaturaimbriachera
ubriachezzaimbriachera
ubriacocottu
imbriacu
ubriaconaimbriacola
ubriaconeimbriacolu
imbriacone
ucàsecummandu a bacchetta
uccellagionecassa de puzones
uccellaiabolu de puzones
frotta
trumada
uccellarecassare puzones
uccellatorecassadore de puzones
uccellieragabbia
uccellinopuzoneddu
uccellopuzone
uccideremòrrere
ucchidere
uccisamorta
uccisioneistelladura
istellonzu
morte
uccisomortu
uccisoremortòre
udienzaudiènzia
udireascurtare
intendere
uditaascurtada
intesa
uditoascurtau
intesu
uditoreascurtadore
intendidòre
uditòriouditoriu
uditriceindendidòra
udizioneascurtadura
ascurtu
intendidura
uffuff
uffauffa
uffu
ùffula
ufficialeuffissiale
ufficialitàuffissialidade
ufficialmentein manera uffissiale
uffissiarmente
ufficiatoretzelebradore
ufficiouffissiu
ufficiosauffissiosa
ufficiosouffissiosu
uffìziouffissiu
ugellopittu
ùggiaanneu
umbra
uggiareumbrare
uggiolamentogànnitu
turunzu
uggiolaregannitare
turunzare
uggioliogannidura
gànnittu
uggiosaumbrosa
uggiosamentechin anneu
uggiositàanneadura
umbradura
uggiosoumbrosu
ugnaungra
ugnarearrancare
ungrare
ugnelloungredda de su gattu
ugnettoiscarpeddu
ùgolagagaju
uguaglianzaparidade
ugualliàntzia
uguagliareapparinalare
ugualare
uguagliatougualau
ugualepare
uguale
ugualitàparidade
ugualmenteche pare
paris
ugualmente
ultimaurtima
ultimourtimu
umanaumana
umanitàumanidade
umanoumanu
umoreumore
umorismoispìritu
umorismu
umoristicoumoristicu
ununu
unaAscolta unaAscolta • su mundu est un'iscala a chie anziat a chie falat
ita: il mondo è una scala, a chi sale ed a chi scende
undicesimaundichesima
undicesimoundichesimu
unicasola
unica
unicamentesolu
unicosolu
unicu
unionecunzuntura
unione
unitaunìa
unitàunidade
unitamentein d'unu
unitounìu
universalede tottus
universale
universalitàuniversalidade
universalmentedae parte de tottus
universalmente
universitàuniversidade
universitariauniversidaria
universitariouniversidariu
universouniversu
unounu
uomoomine
urlarebochinare
usanzausanzia
usu
usareimpreare
usare
usatausada
usatoimpreau
usau
uscireessire
issire
uscitaissìa
utenteutente
utileutile
utilitàutilidade
utilitariautilitaria
utilitarioutilitariu
utilizzareimpreare
utilizzare
utilmentein manera utile
uvaachina

Lettera U

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Dizionario italiano-sardo e sardo-italiano (nella variante nuorese)


Italiano -> Sardo (nuorese)
Sardo (nuorese) -> Italiano